Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-04-17T12:17:37Z
dc.date.available 2015-04-17T12:17:37Z
dc.date.issued 1816 lt
dc.identifier.other L-19/548
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1442
dc.description STUBELEVIČIUS Steponas (Stefan Stubielewicz) *1762 Voluinėje (dabar Ukraina) †1814-04-17 Vilniuje (Bernardinų kapinėse), Vilniaus universiteto (VU) profesorius, XIX a. pradžioje labiausiai įtakojęs fizikos mokslo ir mokymo raidą Lietuvoje, elektros ir magnetizmo reiškinių tyrimo pradininkas. 1790 baigė VU, gavo filosofijos daktaro laipsnį. 1790-97 Vilniaus gimnazijos mokytojas. Nuo 1797 dėstė VU; profesorius (1807). 1802-04 stažavo Prancūzijos, Austrijos, Italijos, Vokietijos universitetuose. Išplėtė VU fizikos kabinetą ir aprūpino jį naujausiais prietaisais iš Paryžiaus. Kabinetui vadovavo nuo 1806, nuolat jį pildė fizikiniais prietaisais, kuriais būdavo demonstruojami naujausias žinias atitinkantys fizikiniai reiškiniai. Iš 1832 sudaryto sąrašo matyti, kad jo rūpesčiu įgyta 160 prietaisų. Dėstė kursą remdamasis naujausiais fizikos laimėjimais Europoje pagal savo parengtus konspektus. Garsėjo kaip puikus savo dalyko dėstytojas. Buvo išrinktas Paryžiaus akademinės mokslų draugijos ir Galvaninės draugijos nariu korespondentu bei Getingeno (Vokietija) karališkosios mokslo draugijos garbės nariu. Svarbiausi darbai iš elektros ir magnetinių reiškinių bei jų sąryšio. Jo mokslinį paveldą sudaro 23 rankraštiniai darbai, Fizikos kabineto prietaisų sąrašas ir jau po mirties išleistos dvi knygos. Parašė pirmąjį Lietuvoje fizikos vadovėlį aukštajai mokyklai Trumpas fizikos pradmenų rinkinys (1816, lenkų k.), traktatą Elektros įtaka gyvūnų būsenai (1819, lenkų k.), skirtą elektroterapijai. Nors mirė anksti, nespėjęs realizuoti daugelio sumanymų ir pats išleisti savo knygas, jo darbus tęsė talentingi mokiniai: Jurgis Karolis Skrodskis, Karlas Jencas, Feliksas Dževinskis ir kiti. 1995 iš Ukrainos centrinės mokslų akademijos bibliotekos į Lietuvos valstybinį archyvą buvo perduotas profesoriaus rankraštinis fondas (F. 1511), atvėręs galimybes tiksliau įvertinti jo darbus. Pagrindinė literatūra: Klimka, Libertas; Kivilšienė, Rasa. Fizikos ir taikomųjų mokslų pradžia Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. 194 p.; Klimka, L. Iš fizikos istorijos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos Leidybos centras, 1991. 120 p. (Biogramą parengė Eglė Šegždienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description BARRUEL, Étienne (Bariuelis Stefanas) *1749-04-17 – †1818-04 Paryžiuje, prancūzų chemikas, matematikas ir fizikas. Augo jėzuitų įtakoje. Dirbo privačioje mokykloje. Prancūzų revoliucijos metu rengė Nacionalinio švietimo planą. Dirbo Marato institute fizikos ir chemijos profesoriaus padėjėju, vėliau – 1794 m. Centrinės viešųjų darbų mokyklos chemijos egzaminuotojas, taip pat atsakingas už fizikos kabineto sudarymą. 1795–1797 m. – fizikos profesoriaus asistentas, vėliau 1798–1804 m. politechnikos mokyklos fizikos ir chemijos egzaminuotojas bei bibliotekininkas (iki mirties). 1798 m. išleido originalų fizikos darbą „Sutrumpintas fizikos kursas lentelėse“ (pranc. k., pakartotinis leidimas 1805). Dar paskelbė „Pastebėjimus apie visuomenės švietimą, ypač apie centrines mokyklas“ (pranc. k, 1802). 1802 m. Centrinės keturių tautų mokyklos fizikos ir chemijos profesoriaus padėjėjas, vėliau dėstė matematiką Bonaparto licėjuje. Lietuvoje su S. Baruelio darbais supažindino VU profesorius Steponas Stubelevičius (1762–1814), kuris XIX a. pr. gilino fizikos žinias Europoje, klausėsi žymiausių tų laikų mokslininkų paskaitų, buvo išsamiai susipažinęs su S. Bariuelio ir kitų darbais, 1,5 metų stažavosi Paryžiaus politechnikos mokykloje. Originalų S. Bariuelio darbą Lietuvoje galima rasti LNB. Pagrindinė literatūra: Brazdžiūnas, Povilas; Horodničius, Henrikas; Jonaitis, Henrikas [ir kt.]. Fizikos istorija Lietuvoje. T.1: 1579–1940. Vilnius: Mokslas, 1988. 211 p.; Etienne Marie Barruel [interaktyvus][žiūrėta 2019 m. gegužės 25 d.]. (Biogramą parengė Eglė Paškevičiūtė Kundrotienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Trumpas fizikos pradmenų rinkinys lenkų k. 1816 išleistas Vilniuje - pirmasis Lietuvoje fizikos vadovėlis aukštajai mokyklai, parengtas, kaip paaiškinta tituliniame lape, pagal Paryžiaus politechnikos mokyklos egzaminatoriaus Baruelio (Etienne Barruel, 1749-1818) programą (Barruel, Etienne. La physique réduite en tableaux raisonnée, ou programme du cours de physique fait à l'Ecole polytechnique. Paris: Baudouin, an VII.1799), kur tų laikų fizikos kursas studentams išdėstytas glaustai lentelėse. Trumpas kursas pateiktas be formulių ir matematinių išvedžiojimų, bet išvados, kurias paprasčiau būtų išreikšti matematine formule, teisingai nusakytos žodžiais. Rankraštinis palikimas rodo, kad S. Stubelevičius, 1847 vos 52 metų pakirstas džiovos, nespėjo įgyvendinti didžiosios dalies sumanymų, knyga buvo išleista po jo mirties, o mokslo darbus tęsė jo mokiniai. Nepaisant pavadinimo, vadovėlio apimtis gana didelė - 290 puslapių. Septyniolikoje skyrių išdėstyta visa fizika, yra skyrelis skirtas cheminiam giminingumui, skyrius apie meteorologiją. Skyriuje "Apie traukos jėgą" pateikta nemažai astronominių žinių. Kaip mokomajai priemonei, trūksta ne tik formulių, bet ir prietaisų bei įrengimų iliustracijų, be kurių juos būtų sunku įsivaizduoti. Brėžinių ir piešinių gausu rankraščiuose, tai leidžia manyti, kad jei vadovėlis būtų leistas dar profesoriui esant gyvam, jis būtų gausiai iliustruotas. Šalia lenkiškų fizikos terminų pateikė ir prancūziškus, kai kuriuos sulenkino, o dalį sąvokų pasiūlė junginiu (lenkų-prancūzų k.). (Parengė Eglė Šegždienė). InC – galioja autorių teisės.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-04-17T12:17:37Z No. of bitstreams: 1 44711.pdf: 68874368 bytes, checksum: 28f500911043a111cc2bb922d38806b3 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-04-17T12:17:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 44711.pdf: 68874368 bytes, checksum: 28f500911043a111cc2bb922d38806b3 (MD5) Previous issue date: 1816 en
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof Zbior krotki początkow fizyki / przez Stefana Stubielewicza ... ulozony ; z programmatu wydanego dla szkoly politechnicznej paryzkiey przez Stefana Barruela ... wydany. Wilno : Zolkowski, 1816. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000044711 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Zbior krotki początkow fizyki lt
dc.type Knyga lt


Files in this item

44711.pdf
Size: 296.7Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account