THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

De Legislatione. Methodo Illmi Professoris Cappelli / Ign. Ołdakowski.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-05-27T09:34:14Z
dc.date.available 2020-05-27T09:34:14Z
dc.date.issued 1806 lt
dc.identifier.other F9-760
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/26628
dc.description OŁDAKOWSKI, Ignacy Abdon Onufry (Ignotas Abdonas Anupras Oldakovskis) *1785-08-02 Gonsiorove prie Būgo (Gąsiorowo nad Bugiem, Lenkija) †1821-06-13 (ten pat?), teisės istorikas. Mokėsi pijorų mokykloje Lomžoje. Vilniaus universitete (VU) nuo 1804 studijavo matematiką, fiziką, lotynų kalbą, teisę (teisės magistras 1806, daktaras 1809), klausė filosofijos paskaitų. Kremenecio (Ukraina) licėjuje dėstė romėnų ir krašto (lenkų bei lietuvių) teisę, bendradarbiavo su T. Čackiu (Czacki), naudojosi jo turtinga biblioteka. Pasitraukus Simonui Malevskiui (Malewski) buvo pakviestas į VU ir išsiųstas (1817) į Getingeno (Göttingen, Vokietija) universitetą studijuoti prigimtinės teisės (LMAVB saugomas jo mokslo kelionės dienoraštis "Kelionės po Vokietiją tęsinys", lenk.). Grįžęs VU Moralinių ir politinių mokslų fakultete dėstė (1817-1821) prigimtinės teisės kursą; prigimtinės, politinės ir tautų teisės profesorius, diplomatikos profesorius (1819). Parengė sutrumpintą Adamo Smito (Smith) veikalo vertimą, vertė Antono Bauerio (Anton Bauer) "Prigimtinės teisės vadovėlį". Išspausdino vienintelį darbą - Kremeneco gimnazijoje 1813-07-26 d. viešai skaitytą paskaitą "Apie Justiniano teisyno sklaidos ir reikšmės mokykloms ir teisinėms sistemoms priežastis" (1814, lenk.). Planavo išleisti savo krašto teisės istorijos paskaitas; šis ir kiti darbai, šaltinių nuorašai, liko rankraščiuose. Po jo mirties išspausdinta "Apie prigimtinę teisę ir teisės filosofiją, apie jų mokymo tikslus, metodą ir būdą" ("Pamiętnik Warszawski", 1822, t. 2, lenk.). Mirė nuo tuberkuliozės. Literatūra: Daniłowicz, Ignacy. Wiadomość o źyciu i pracach uczonych ś. p. Ignacego Ołdakowskiego. In: Dziennik Wileński, 1822, T. 1, p. 10-31, 182-197; Chodynicki, Ignacy. Dykcyonarz uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich życia, szczególne wiadomości o pismach i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych: porządkiem alfabetycznym ułożony. T. 2. We Lwowie [etc.]: U Kuhna i Millikowskiego, 1833, p. 191-199; Bieliński, Józef. Uniwersytet Wileński (1579–1831). T. 3. Kraków: Druk W. L. Anczyca i spółki, 1899-1900, p. 281-282; Janulaitis, Augustinas. Ignas Danilavičius. Lietuvos bei jos teisės istorikas. D. 1: Danilavičiaus gyvenimas ir darbai. Kaunas: ["Spindulio" b-vės sp.], 1932, p. 24-25, 33-42 ir kt.; Janowski, Ludwik. Słownik bio-bibliograficzny dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. Wilno: nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie: z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego, 1939, p. 312; Sobociński, Władysław. Ołdakowski Ignacy Abdon Onufry. In: Polski słownik biograficzny. T. 24/1, z. 100. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979, p. 54-55; Milinkevičiūtė, Daiva. Imperatoriškojo Vilniaus universiteto (1803–1832) profesorių ir adjunktų kolektyvinė biografija: Daktaro disertacija, Humanitariniai mokslai, Istorija ir archeologija H 005. Vilnius, 2020, p. 302-303 ir kt. (Biogramą parengė Gita Drungilienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Teisininko Ignoto Oldakovskio romėnų teisės užrašai pagal jo mokytojo, teisės profesoriaus Aloyzo Liudviko Kapelio (Aloisio Luigi Capelli, 1776-1838) metodą. Dalis teksto suskirstyta paskaitomis (po 15, 14, 18 paskaitų). Pabaigoje yra turinys, kuriame išvardinta 139 teksto temos apie teisės mokslą, sutartis, įsipareigojimus ir kt. Pateikti romėnų teisės raidos laikotarpiai. (Parengė Gita Drungilienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2020-05-27T09:34:14Z No. of bitstreams: 1 79488.pdf: 193368347 bytes, checksum: 41fdc4ed5898bffbaf07c565ccc2be8f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-05-27T09:34:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 79488.pdf: 193368347 bytes, checksum: 41fdc4ed5898bffbaf07c565ccc2be8f (MD5) Previous issue date: 1806 en
dc.relation Bendrasis fondas. F9, Raidė O. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000079488 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject rankraščiai lt
dc.title De Legislatione. Methodo Illmi Professoris Cappelli / Ign. Ołdakowski. lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 20-94 lap. ; 31,2x21.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso la lt
dc.language.iso other lt


Files in this item

79488.pdf
Size: 184.4Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account