THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Pergamentinių raštų rinkinys. F3. Bažnytiniai dokumentai. / Collection of official documents on parchment. F3. Church documents.

Pergamentinių raštų rinkinys. F3. Bažnytiniai dokumentai. / Collection of official documents on parchment. F3. Church documents.

 

115 vienetų, 1414–1795 m. rankraščiai-pergamentai. Lotynų, rusų, lenkų k. Aprašas – 1897 m. spausdintas inventorius. Dalis pergamentų yra skaitmeniniame vaizdų archyve. Rinkinys sudarytas apie 1879 metus Vilniaus Viešosios bibliotekos rankraščių skyriuje iš Vilniaus kapitulos perimtų fondų. Gauta 1946 m. iš TSRS Valstybinės V. I. Lenino vardo bibliotekos Maskvoje kartu su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios buvo iš Vilniaus evakuoti į Rusiją. Pergamentų rinkinys susijęs su Vilniaus vyskupystės ir kapitulos bažnyčių, vienuolynų, tikybininkų kongregacijų materialinių gėrybių ir žemės valdų būkle. Pergamentiniuose raštuose daugiausia dėmesio skirta bažnyčių ir kunigų materialinei padėčiai pagerinti. Lietuvos bajorų aukos, dovanojimai, įsipareigojimai bažnyčioms; pažadai aprūpinti bažnyčias ir atskirus altorius bei klebonijas reikalingu inventoriumi, išpuošti bažnyčių vidų, įtaisyti altorius, vargonus, išlaikyti dvasiškius, vargonininkus, giesmininkus, bažnytinius tarnus. Be Lietuvos ir Lenkijos valdovų, vienuoliškų ordinų generolų, popiežių ir atskirų feodalų, šiuos pergamentinius raštus išdavė bažnyčioms taip pat kai kurie Vilniaus vyskupai, Kauno ir Vilniaus miestų piliečiai – pirkliai, amatininkai. Yra daug raštų, susijusių su Maišiagalos, Geranainių, Anykščių, Eišiškių, Smurgainių, Tverečiaus, Bijutiškių bažnyčiomis.

Recent Submissions