Modernybė Lietuvoje / Modernity in Lithuania

 

Programos (2014–2020) tikslas - įvairiais (sociokultūriniu, geopolitiniu, istoriniu, lingvistiniu, kultūrologiniu, literatūrologiniu, menotyriniu, etnologiniu ir kt.) aspektais, remiantis humanitarinių ir socialinių mokslų metodikomis ir metodologijomis, išanalizuoti modernizacijos procesus Lietuvoje ir juos įvertinti Europos ir pasaulio kontekste. Numatoma remtis modernizacijos konceptu, kuris pasitelkiamas modernių visuomenių genezei aprašyti. Programa orientuota į glaudžią abipusę teorinių ir istorinių tyrimų sąveiką. Ji suponuotų konceptualų modernybės / vėlyvosios modernybės / postmodernybės sąvokų pagrindimą, kuris savo ruožtu leistų suformuluoti esmines metodologines gaires konkretiems visuomenės gyvenimo reiškiniams tirti ir aptarti problemiškas Lietuvos modernybės ištakas bei chronologinius etapus.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>