LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas / The state and the nation: heritage and identity

Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas / The state and the nation: heritage and identity

 

Programos tikslas – suformuluoti bendrąją teorinę socialinio ir kultūrinio tapatumo koncepciją, ištirti ir įvertinti konkrečių tapatumo formų raidą paveldo, šiuolaikinio tapatumo būklės ir šiuolaikinio pasaulio iššūkių poveikio aspektais. Globalizacija, eurointegracija, užsienio šalių kultūrų ir kalbų poveikis, spartūs socialiniai ir ekonominiai procesai, technologijų raida ir kiti išoriniai veiksniai keičia valstybės ir tautos santykius, taip pat esminę jų substanciją – kalbą ir kultūrą. Moksliniai paveldo ir tapatumo bei jų poveikio tautos savimonei tyrimai turėtų tapti pamatu mokslo, valstybės institucijų ir visuomenės strategiškai sąveikai, prisidėti prie pilietinės, tautinės, kultūrinės tapatybės tęstinumo, Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo bei adekvačios raiškos pasaulyje.

* * *

The aim of the NRP “State and Nation: Heritage and Identity” is to formulate the general theoretical concept of social and cultural identity, to examine and evaluate the development of specific identity forms in the aspects of heritage, contemporary state of identity and impacts of the modern world challenges.