Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-10-02T06:55:16Z
dc.date.available 2020-10-02T06:55:16Z
dc.date.issued 1671 lt
dc.identifier.other L-17/185/1
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28011
dc.description KOJALAVIČIUS-VIJŪKAS, Albertas (Wojciech Wijuk Kojałowicz) *1609 Kaune †1677-10-06 kunigas, pedagogas, istorikas, rašytojas, teologijos daktaras. 1627-08-06 Vilniuje įstojo į Jėzaus Draugiją; 1638 priėmė kunigo šventimus. 1629-1632 studijavo filosofiją Nesvyžiaus jėzuitų kolegijoje, 1634-1638 – teologiją Vilniaus akademijoje. Dėstė poetiką, retoriką, filosofiją ir teologiją Vilniaus akademijoje ir kitose jėzuitų mokyklose. 1649 ėjo Vilniaus akademijos vicekanclerio pareigas, 1654-1655 buvo jos rektorius, 1662-1666 – jėzuitų profesų namų viršininkas. Nuo 1666 gyveno Varšuvoje. Rašė lotynų ir lenkų kalbomis. Jo plunksnai dabar priskiriama apie 20 knygų. Rašė teologijos, istorijos, fizikos temomis. Literatūra: Dworzaczek, Włodzimierz. Kojałowicz Wijuk Wojciech h. Kościesza odm. In: Polski słownik biograficzny. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967, t. 13/2, z. 57, p. 270-272; Plečkaitis, Romanas. Kojalavičius Albertas. In: Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai. T. 1, Feodalizmo laikotarpis. Vilnius: Mintis, 1980, p. 152-153; Grzebień, Ludwik. Kojałowicz Wijuk Wojciech h. Kościesza. In: Słownik polskich teologów katolickich / pod redakciją Ks. Hieronima Eug. Wyczwskiego OFM. T. 2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1982, p. 318-322; Piechnik, Ludwik. Rozkwit Akademii Wileńskiej w latach 1600-1655. Rzym: Apud "Institutum Historicum Societatis Jesu", 1983, p. 40, 42 [ir kt.]; Kojalavičius-Vijūkas, Albertas. Lietuvos istorija / [iš lotynų k. vertė Leonas Valkūnas]. Vilnius: Vaga, 1988. 819 p. (Lituanistinė biblioteka; 26); Kuolys, Darius. Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje literatūroje: Renesansas. Barokas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992, p. 178-190 [ir kt.]; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995 / opracował Ludwik Grzebień. Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1996, p. 291; Akademijos laurai / parengė Morkus Svirskas ir Irena Balčienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1996, p. 87, 88 [ir kt.]; Jučas, Mečislovas. Lietuvos metraščiai ir kronikos. Vilnius: Aidai, 2002, p. 183-199; Albertas Vijūkas-Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos / sudarė ir parengė Sigitas Narbutas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 504 p. (Senoji Lietuvos literatūra; kn. 27); Bonda, Moreno. Jėzuitų istoriografinis kanonas A. Vijūko-Kojalavičiaus darbuose istorijos revoliucijos laikotarpiu (1580-1661): daktaro disertacijos santrauka. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. 38 p.; Dilytė, Dalia. Albertas Kojalavičius-Vijūkas. In: Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 205-213; Dilytė, Dalia. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus "Lietuvos istorija": poetikos bruožai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. 279 p. (Parengė Daiva Narbutienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract 1671 m. Krokuvoje išėjo leidybinis Alberto Kojalavičiaus poleminės teologijos darbų konvoliutas, pavadintas "O rzeczach do wiary należących rozmowy Theologa z roznemi wiary prawdziwej przeciwnikami" (Teologo pokalbiai su įvairiais tikrojo tikėjimo priešininkais apie tikėjimo dalykus). Jį sudaro trys anksčiau atskiromis knygomis lenkų k. pasirodę dialogai: Teologo pokalbiai su Politiku apie svarbų ir protingą vieno teisingo krikščionių tikėjimo išsirinkimą, Teologo pokalbiai su Ministru (evangelikų reformatų kunigu) apie kai kuriuos tikėjimo skirtumus, kurie pasitaiko pas katalikus bei evangelikus ir Teologo pokalbiai su Disidentu (kitos nuomonės šalininku) apie tiesų ir neiškreiptą Šventojo Rašto naudojimą grindžiant tikėjimo punktus. Tai pirmas išlikęs toks konvoliutas. 1640 m. Vilniuje išėjęs toks leidinys žinomas tiktai iš šaltinių. (Parengė Daiva Narbutienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2020-10-02T06:55:16Z No. of bitstreams: 1 239604t1.pdf: 194322011 bytes, checksum: 5b21f6f99d92f7dd154e964291b7b60b (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-10-02T06:55:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 239604t1.pdf: 194322011 bytes, checksum: 5b21f6f99d92f7dd154e964291b7b60b (MD5) Previous issue date: 1671 en
dc.relation.isformatof O rzeczach do wiary należących rozmowy theologa. Rozmowy theologa z politykiem o uwaznym a rozsądnym obraniu iedney prawdziwey chrześćiańskiey wiary. W Krakowie,1671. [1], 132 p. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000239604 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title O rzeczach do wiary należących rozmowy theologa lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

T. 1
239604t1.pdf
Size: 185.3Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account