THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Путеводитель по Виленской публичной библiотеке

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-04-21T06:02:35Z
dc.date.available 2015-04-21T06:02:35Z
dc.date.issued 1904 lt
dc.identifier.other 5113762
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1482
dc.description DOBRIANSKIJ Flavian (Flavianas Dobriánskis) *1848 Černicų k. (Voluinė, Ukraina) †po 1917 rusų filologas istorikas, pedagogas, bibliotekininkas, archeografas. 1868 baigia Voluinės dvasinę seminariją. 1872 - Maskvos stačiatikių dvasinę akademiją, paskiriamas dėstyti Vilniuje, kur praleidžia visą savo gyvenimą, derindamas pedagoginę veiklą su veikla komisijose. 1872-83 dėsto graikų k. Lietuvos dvasinėje seminarijoje, vėliau – istoriją ir geografiją Vilniaus mokytojų institute. Nuo 1876 - Vilniaus viešosios bibliotekos (VVB) komisijos narys, nuo 1902 - pirmininkas (direktorius) ir Vilniaus archeografijos komisijos (VAK) pirmininkas. Komisija, įkurta generalgubernatoriaus M. Muravjovo iniciatyva, veikė 1865-1915 Vilniuje, kurios vienas svarbiausių uždavinių – skelbti dokumentus, aiškinančius Lietuvos rusiškas ir stačiatikiškas ištakas. Paskelbia 14 knygų apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istoriją ir savo veiklą. Propaguoja Rusijos valdžios oficialiąją ideologiją, esą Lietuva nuo senų laikų buvusi rusiška ir stačiatikiška (pvz.: VAK leidžiamų senųjų aktų tomo 15, 21, 26, 31 ir 35 įvaduose). Nuo 1904 - rusiško Vilniaus kalendoriaus (Виленский календарь), kuriame dažniausiai publikuojami Rusijos istorinio švietimo puoselėtojų draugijos Vilniaus skyriaus narių parašyti straipsniai, redaktorius. Kaip ir daugelis skyriaus narių įsitraukia į 1910 pradžioje atkurto Rusijos geografų draugijos Šiaurės vakarų skyriaus veiklą. Skyrius užsiima leidybine, minėjimų organizavimo, Senienų muziejaus aprūpinimo, parodų rengimo veikla. 1911 surengia parodą, kurioje nuotraukos, žemėlapiai ir leidiniai parinkti iš VVB. Nepaisant skirtingų ideologinių nuostatų, minėta draugija prisidėjo prie buvusios LDK istorijos ir kultūros tyrinėjimo bei kultūrinio paveldo išsaugojimo lietuviams palankių etnografinių demografinių tyrimų rezultatais. Nuo 1913 eina Vilniaus žydų mokytojų instituto direktoriaus pareigas. Sudaro graikų kalbos dialektų žodynėlį, skirtą seminaristams, vadovą po VVB, rusišką vadovą po Vilnių ir Vilniaus apylinkes (kur aprašytos cerkvės ir pavienės ikonos - svarbus šaltinis menotyrininkams), senųjų rusų rankraščių ir Senienų muziejaus eksponatų katalogus. Svarbiausi veikalai rusų k.: vadovai po Vilnių (1883, 1890, 1904) ir VVB (1879), senovės graikų kalbos tarmių mokyklinis žodynas (1879), VVB rusiškų leidinių dubletų (1877) ir VVB Senienų muziejaus eksponatų katalogai (1885), VVB rankraščių bažnytine slavų ir rusų kalbomis aprašymas (1882), VVB rankraščių skyriaus aprašymas (t. 2 1897, t. 5 1906) ir knyga Apie Lietuvos totorius (1906). Rusų bažnytinių rankraštinių knygų, parašytų senąja slavų kalba, analitinis-archeografinis aprašymas iki šiol labai vertinamas slavistikos, senosios slavų kalbos leksikos specialistų. Pagrindinė literatūra: Merkys, Vytautas. Dobrianskij Flavian. In: VLE, 2004, t. V, Dis-Fatva, p. 40. (Biogramą parengė Eglė Šegždienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Vilniaus viešoji biblioteka veikė 1867-1915. Pasak Vadovo sudarytojo, 1832 uždarius Vilniaus universitetą (VU), steigimo idėja kilo 1864, siekiant sudaryti sąlygas visiems savarankiškai šviestis, tam palankios buvo ir istorinės aplinkybės. Knygas kirilica iš Vakarų išstūmė lotyniškoji, o Vilnius tuo metu buvo vadinamas Vakarų Rusijos slavų kalba spausdintų knygų sostine, kuri net 39 metais lenkė Maskvą. Realiai 1864-65 buvo lietuviškos spaudos draudimo pradžia. Aprašomos bibliotekos fondą sudarė VU bibliotekos, Senienų muziejaus, po 1831, 1863 sukilimų uždarytų mokyklų, vienuolynų, konfiskuotų dvarų, privačių asmenų knygos, rankraščiai ir kiti dokumentai. Vardindamas jos turtą, autorius akcentuoja, kad biblioteka pirmauja tarp provincialių viešųjų ir yra trečia po Peterburgo Imperatoriškos ir Maskvos Rumiancevo bibliotekų. Čia randame išsamų jos rinkinių išdėstymą 17-oje salių, patalpose, priklausiusiose universitetui. Aprašydamas keturis pagrindinius skyrius: rusų, užsienio, retų spaudinių ir rankraščių, autorius pateikia lyginamąją leidinių skaičiaus statistiką pagal tematiką nuo bibliotekos atidarymo iki 1904 (viso apie 200 000 tomų). Aprašytas katalogavimo procesas, išvardyti 22 šio darbo leidiniai. Paminėta, kad kasmet bibliotekoje ir muziejuje apsilankydavo 20000 žmonių. Aprašyta kiekviena salė, su jas puošiančiais paveikslais ir biustais, pvz.: Skaitykloje (A) - 50 spintų ir 29 vitrinos, 12-oje galima buvo pamatyti pirmąją kirilica išspausdintą knygą P. Skorinos spaustuvėje Vilniuje Apaštalų darbai ir laiškai (Апостол, 1525; 1564, Maskvoje). (Parengė Eglė Šegždienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-04-21T06:02:35Z No. of bitstreams: 1 163278.pdf: 8908793 bytes, checksum: b4e00a6ce95241a1ceec095dd6cd7eae (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-04-21T06:02:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 163278.pdf: 8908793 bytes, checksum: b4e00a6ce95241a1ceec095dd6cd7eae (MD5) Previous issue date: 1904 en
dc.language ru lt
dc.relation.isformatof Путеводитель по Виленской публичной библiотеке / [составил Ф.Н. Добрянский]. Вильна : [s.n.], 1904 (Вильна : Типография А.Г. Сыркина), 28 p. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000163278 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0
dc.title Путеводитель по Виленской публичной библiотеке lt
dc.type Knyga lt


Files in this item

163278.pdf
Size: 20.95Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account