LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Bałsas sirdies pas pona Diewa szwęciausy Marya panna yr szwęntus, danguy karalaujencius, szaukiancios : par giesmes pagał iszpaźinima baźninćios s. katalikiszkos Rima sudietas

Knygos tekstas
201711.pdf
Dydis: 56.33Mb

Dokumentas kolekcijoje: