LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Trumpi pamokinimaj ir rodos / iszimta isz knigu kun. Karolaus Antonewiczios T.J. ; brolams ir seserims del naudos dwasiszkos apierawojo Jusu Brolis Artojas

Knygos tekstas
224848.pdf
Dydis: 7.486Mb

Dokumentas kolekcijoje: