LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Karališka gromata kurroje wissuosa po Karalauczaus bey Gumbinnes kamaros beesanczuosa girresa prikeleis idant ne wadzoti uždrausta yra

253961.pdf
Dydis: 2.727Mb

Dokumentas kolekcijoje: