THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Placita recentiorum philosophorum explanata, nec non phaenomenis physicis, demonstrationibus mathematicis, resolutionibus problematum, observationibus, ac experientiis : adornata sub auspiciis perillustris magnifici domini Joannis Szadurski Dapiferi Livoniae, iudiciorum castrensium Vice-Praefecti, ac in ludiciis Regiis Assessorialibus / assessoris a p. Benedicto Dobszewicz Societatis Jesu AA. LL. & philosophiae doctore, ejusdemq[ue] ac matheseos professore

Show simple item record

dc.creator Dobševičius, Benediktas, 1722-po 1794 lt
dc.date.accessioned 2019-08-19T10:21:13Z
dc.date.available 2019-08-19T10:21:13Z
dc.date.issued 1760 lt
dc.identifier.other L-18/170
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/24029
dc.description DOBŠEVIČIUS, Benediktas (Benedykt Dobszewicz) *1722 03 12 (Kražių apylinkėse, Raseinių apskr.), †po 1796. Filosofas, teologas. Jėzuitas (1739). Vilniaus universiteto laisvųjų menų ir filosofijos (1755), teologijos (1765), kanonų teisės (1773) daktaras. 1752 Vilniaus universitete baigė teologiją. 1754–1757 Vilniaus universiteto matematikos profesorius. Dėstė retoriką, matematiką ir istoriją (1753-1754), logiką ir matematiką Kražiuose (1757–1758), filosofiją – etiką ir metafiziką – Naugarduke (1759–1760). Vilniaus jėzuitų akademijos filosofijos (1760–1763), kanonų teisės (1764–1765), teologijos (1765–1769) profesorius, 1772–1773 Teologijos fakulteto dekanas, 1773–1774 vicekancleris. Nuo 1774 iki 1781–1783 m. eidamas prefekto pareigas vadovavo Kražių mokyklai, nuo 1793 – jos rektorius. Naujųjų amžių filosofiją derino su teologija, scholastika, racionalizmą jungė su empirizmu. Veikale Dabartinių filosofų pažiūros (Placita recentiorum philosophorum 1760, fragmentas lietuvių kalba 1979) aptarė to meto gamtamoksles teorijas. Aiškino I. Newtono fiziką, heliocentrizmą laikė hipoteze, apibendrino R. Descarteso ir P. Gassendi materijos aiškinimą, J. Locke’o pirmines ir antrines kokybes, G. Berkeley subjektyvųjį idealizmą. Veikalą Logikos paskaitos (Praelectiones logicae 1761, fragmentas lietuvių kalba 1979) parašė veikiamas Chr. Wolffo. Jame analizavo logikos koncepcijas, metodų problemas, laikėsi R. Descartes’o intelektinės intuicijos teorijos. Ypatingą dėmesį skyrė fizikai, kuri, jo nuomone, turėjo apimti astronomiją, geografiją, biologiją ir mokslus apie žmogų. Jo veikalai paplito Abiejų Tautų Respublikos mokyklose. Pagrindinė literatūra: Plečkaitis, Romanas. Lietuvos filosofijos istorija, t. 1. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. Ludwik Grzebień. Kraków: WAM, 1996, p. 126; Polski słownik biograficzny, t. 5. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1946, p. 276; Jovaiša, Liudas. „Gyvenimas po mirties: Kražių jėzuitų ir buvusių jėzuitų likimai po 1773 metų“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 44 knyga, Vilnius, 2017, p. 96–152; Dalius Viliūnas, „Filosofijos amžius Lietuvoje: apšvietos filosofavimo savitumai“, in: Kultūrologija, 2003, t. 10, p. 188–217. (Parengė Agnė Zemkajutė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract 1760 m. išleistame Dobševičiaus veikale „Placita recentiorum philosophorum“ (Dabartinių filosofų pažiūros) pristatomi naujieji gamtos mokslai ir jų filosofinė problematika, nurodomi daugiausiai XVII–XVIII a. susiformavę gamtos mokslai. Skiria šias gamtos mokslų disciplinas: kosmologiją, uranologiją ir dangaus fiziką, stechiologiją, meteorologiją, geologiją, mineralogiją, hidrologiją, fitologiją, zoologiją, antropologiją. Žymi knygos dalis skirta astronomijai, čia gausu geografijos žinių. Naujieji gamtos mokslai pristatomi tų mokslų terminais. Pristatomos Decartes‘o, Gassendi, Fortunato Brešiečio pažiūros, kritikuojamas Berkeley subjektyvizmas, dėstoma Newtono fizika. (Parengė Agnė Zemkajutė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2019-08-19T10:21:13Z No. of bitstreams: 1 393202.pdf: 115713091 bytes, checksum: 256335e25164050780256595e4a2ea30 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-08-19T10:21:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 393202.pdf: 115713091 bytes, checksum: 256335e25164050780256595e4a2ea30 (MD5) Previous issue date: 1760 en
dc.relation.isformatof Placita recentiorum philosophorum explanata, nec non phaenomenis physicis, demonstrationibus mathematicis, resolutionibus problematum, observationibus, ac experientiis : adornata sub auspiciis perillustris magnifici domini Joannis Szadurski Dapiferi Livoniae, iudiciorum castrensium Vice-Praefecti, ac in ludiciis Regiis Assessorialibus / assessoris a p. Benedicto Dobszewicz Societatis Jesu AA. LL. & philosophiae doctore, ejusdemq[ue] ac matheseos professore, Vilnae : Typis S.R.M. Academicis Soc. Jesu, 1760. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000393202 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Placita recentiorum philosophorum explanata, nec non phaenomenis physicis, demonstrationibus mathematicis, resolutionibus problematum, observationibus, ac experientiis : adornata sub auspiciis perillustris magnifici domini Joannis Szadurski Dapiferi Livoniae, iudiciorum castrensium Vice-Praefecti, ac in ludiciis Regiis Assessorialibus / assessoris a p. Benedicto Dobszewicz Societatis Jesu AA. LL. & philosophiae doctore, ejusdemq[ue] ac matheseos professore lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso la lt


Files in this item

393202.pdf
Size: 310.7Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account