Show simple item record

dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Čepienė, Konstancija, red.
dc.creator Laucevičius, Edmundas
dc.date.accessioned 2015-01-05T11:00:53Z
dc.date.available 2015-01-05T11:00:53Z
dc.date.issued 1976 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/298
dc.description.abstract Knygų įrišimo istorija Lietuvoje yra gana sena, tačiau beveik netyrinėta. Lietuvos Mokslų akademijos biblioteka, nutarusi išleisti E. Laucevičiaus parengtą darbą „XV-XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose“, tikisi bent iš dalies užpildyti šią knygotyros ir apskritai kultūros istorijos spragą. Lietuva ir jos sostinė Vilnius viduramžiais užėmė žymią vietą Europos knygų platinimo ir komplektavimo srityje. Senajame Vilniaus universitete ypatingai daug buvo sukaupta Vakarų Europoje spausdintų knygų. Dalis jų įrišta Vilniaus knygrišių ceche. Archyvinė medžiaga apie knygų rišimą bei puošimą Lietuvoje gana negausi - XVII a. viduryje, karo metu, žuvo Vilniaus cechų knygos ir Vilniaus magistrato bei kitų miestų archyvai. Vis dėlto, remiantis surastomis žinių nuotrupomis, autoriui pavyko išaiškinti 130 knygrišių, dirbusių Lietuvoje XV-XVIII amžiais. Darbe surinkta daug vertingų, dar neskelbtų duomenų iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų bei archyvų. Čia aprašoma apie šešis šimtus įrišimų knygų, kurios buvo laikomos įvairiose Lietuvos bibliotekose XV-XVIII a., pateikiama žinių iš knygrišystės istorijos, apie knygų rišimo techniką bei jų puošimą, apie Vilniaus knygrišių cechą. Knygos vertę didina iliustracijos - Įrišimų bei jų detalių pavyzdžiai. Leidžiama knyga bus naudinga visiems, kas domisi knygotyra ir apskritai kultūros istorija. Savo recenzijomis prie leidinio patobulinimo prisidėjo istorijos mokslų daktaras Mečislovas Jučas ir docentas Tadas Adomonis, taip pat Danutė Sklėriūtė, patikrinusi lotyniškus tekstus. Paskutiniame darbo etape, baigiant tvarkyti knygos iliustracijas, daug triūso įdėjo Valerija Dichavičienė. Redakcinė kolegija jiems visiems nuoširdžiai dėkoja. Pratarmė
dc.description.abstract The history of bookbinding in Lithuania goes rather tar back into the past. However, it has been almost uninvestigated as yet. Thus, by publishing the present work "Lithuanian Library Book bindings in the 15th-18th Centuries" by Edmundas Laucevičius the Library of the Lithuanian Academy of Sciences of the hopes to fill, at least to some extent, the still existing gap both in bibliology and in general history of culture. During the Middle Ages, Lithuania and its capital Vilnius were known in Europe as a book spreading and acquisition centre. There were especially many West-European publications in the old Vilnius University. Part of the books had been bound by the Vilnius bookbinders' guilds. The archives, however, contain but scarce records on bookbinding and ornamentation in Lithuania as the books of the Vilnius guilds', as well as the archives of the Magistrate of Vilnius and other towns perished in the mid-seventeenth century war. Nevertheless, the author succeeded in making use of the fragmentary material at his disposal to ascertain 130 bookbinders known to have worked in Lithuania within the period of the 16th-18th centuries. Numerous valuable unpublished as yet data from libraries and archives of Lithuania, the Soviet Union, and other countries are presented in the book. Some six hundred bookbindings from various 15th-18th century Lithuanien libraries are described, general information on bookbinding history, techniques and ornamentation as well as on the Vilnius bookbinders' guild is presented. The illustrations - binding samples and their fragments - considerably add to the value of the book. The present publication will be of use to everybody who is interested in bibliology and general history of culture. The Editorial Board is grateful to Doctor of History Mečislovas Jučas and Assistant Professor Tadas Adomonis for their reviews, to Danutė Sklėriūtė for correcting the Latin texts, to Valerija Dichavičienė for contributing the finishing touches to the illustrations. Preface
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-01-05T11:00:53Z No. of bitstreams: 1 85088.pdf: 312769787 bytes, checksum: e51ddb38da2d6f795d5c460861a5fa73 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-01-05T11:00:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 85088.pdf: 312769787 bytes, checksum: e51ddb38da2d6f795d5c460861a5fa73 (MD5) Previous issue date: 1976 en
dc.language lt lt
dc.publisher Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė biblioteka
dc.subject Katalogai lt
dc.title XV-XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose lt
dc.title Книжные переплеты XV-XVIII веков в библиотеках Литвы
dc.title Lithuanian library bookbindings in the 15th-18th centuries
dc.type Knyga lt
dc.format.extent 125 p.


Files in this item

85088.pdf
Size: 298.2Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account