THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės leidinių įrišai / 17-th century bindings of the Vilnius Academy printing house

XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės leidinių įrišai / 17-th century bindings of the Vilnius Academy printing house

 

XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės leidinių knygų įrišų kolekcija parengta vykdant projektą Knygų įrišų kultūra XV – XVIII a. LDK teritorijoje.

A collection of bindings from 17th-century publications of the Vilnius Academy Printing House has been assembled in the frame of the project Bookbinding culture in the 15th–18th-century GDL.


XVII a. – Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) spausdintų knygų suklestėjimo laikotarpis. Ypatingas dėmesys skiriamas šio laikotarpio knygoms. Kolekcijoje paskelbti 278 XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišai. Pateikti įrišų skaitmeniniai frotažo bei fotografijų vaizdai, instrumentinių ir cheminių tyrimų duomenys, sukaupti ištyrus įrišus su oda, paskelbti FTIR spektroskopijos grafiko, odos merėjos vaizdų bei mikrocheminių ir instrumentinių tyrimų rezultatai. Metaduomenyse pateiktas išsamus įrišo aprašas, proveniencijos (knygos priklausomybės nustatymas pagal jos ankstesnių savininkų, įstaigų, organizacijų ar bibliotekų įrašus, knygos ženklus ar kitus duomenys), knygos originalo bibliografiniai duomenys ir knygos saugojimo vieta. Įrišų duomenys susisteminti į atskiras dalykų kategorijas, pagal kurias galima atlikti paiešką dalykų rodyklėje. Tyrimų sklaidai tarptautinėje erdvėje įrišų aprašai ir dalykų kategorijos pateikiamos lietuvių ir anglų kalbomis.


The 17th century was the golden age of the print book in the Grand Duchy of Lithuania. The books from this time period have been accorded special attention in the course of the project. The book has been perceived as a composition of various structures reflecting the entirety of actions involved into its making. The collection currently contains information on 278 bindings from 17th-century publications of the Vilnius Academy Printing House, including digital photographs of bindings and frottage images, data on instrumental and chemical analysis of bookbinding leather, FTIR spectroscopy graphs, and leather grain images. The metadata contain comprehensive descriptions of bookbindings, provenances (information on book ownership drawn from inscriptions by former owners (individuals, institutions, organizations, or libraries) and from other markings), as well as bibliographical data and the place of keeping of the original book. Data on the bindings have been classified into searchable subject categories. In order to ensure international dissemination of the research results, the binding descriptions and the subject categories are given both in Lithuanian and in English.


Projektą vykdo – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

The project is implemented by the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences

Vadovė – Gražina Smaliukienė

Project leader - Gražina Smaliukienė

Rėmėjas - Lietuvos kultūros taryba prie Kultūros ministerijos

Sponsor - The Lithuanian Council for Culture at the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania


Recent Submissions

View more