THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Rankraštinis Lietuvos mokslo organizacijų palikimas: išteklių informatyvumo ypatumai

Show simple item record

dc.creator Juzefovičius, Romualdas -
dc.date.accessioned 2016-11-22T12:26:33Z
dc.date.available 2016-11-22T12:26:33Z
dc.date.issued 2015 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7089
dc.description Moksliniai straipsniai / Scientific articles -
dc.description.abstract Straipsnyje nagrinėjami XX a. pradžioje, taip pat per visą tarpukario laikotarpį Lietuvoje įsteigtų ir veikusių visuomeninių mokslo organizacijų rankraštinių šaltinių faktografinio informatyvumo savitumai. Pagrindinis dėmesys skirtas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomiems mokslo draugijų rankraščiams klasifikuoti bei įvertinti. Pateikti duomenys byloja, kad šios bibliotekos rankraštyne yra saugomi svarbūs dokumentiniai šaltiniai Lietuvių mokslo draugijos ir kitų pirmųjų Lietuvos mokslininkų įsteigtų organizacijų istorijai bei palikimui analizuoti. Faktografiniu požiūriu išskiriami minėtoje bibliotekoje saugomi informatyvūs tarpukario nepriklausomos Lietuvos kalbininkų ir kai kurių kitų organizacijų veiklos dokumentai, kuriuose yra pateikta svarbi istorinė informacija apie veiklos kryptingumo formavimo teorines prielaidas, mokslinius ir taikomuosius darbus, mokslinės terminijos lietuvių kalba kūrimo procesą, žymių Lietuvos intelektualų indėlį į mokslo plėtrą. -
dc.description.abstract The article analyzes the peculiarities of the factual data informativeness of manuscript sources from public scientific organisations that were established and functioned in Lithuania in the beginning of the 20th century, and during the entire interwar period. The main focus is given to the classification and evaluation of these societies’ scientific manuscripts kept in the Manuscript Department of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences. The presented data suggest that the Manuscript Department of this library contains document sources important for the analysis of the history and heritage of the Lithuanian scientific societies and other early Lithuanian scientific organisations. From the factual point of view, one should specially note informative operational documents of the activities of interwar independent Lithuanian linguistic and other organisations kept in the above-mentioned library, containing important historical information about theoretical assumptions of the formation of the activity trends, about scientific and applied studies, the process of development of scientific terminology in the Lithuanian language, and contributions of famous Lithuanian intellectuals to science development. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2016-11-22T12:26:33Z No. of bitstreams: 1 53-58.pdf: 138361 bytes, checksum: 9ce707b7823073dd12138baaa619d2c8 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-11-22T12:26:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53-58.pdf: 138361 bytes, checksum: 9ce707b7823073dd12138baaa619d2c8 (MD5) Previous issue date: 2015 en
dc.language lt -
dc.relation.ispartof Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2015, 2011/2012, p. 53-58. lt
dc.subject Lietuvos istorija -
dc.subject Mokslo organizacijos -
dc.subject Rankraštiniai šaltiniai -
dc.title Rankraštinis Lietuvos mokslo organizacijų palikimas: išteklių informatyvumo ypatumai -
dc.title.alternative The Manuscript Heritage of Lithuanian Scientific Organizations: Peculiarities of Resource Informativeness -
dc.type Straipsnis -


Files in this item

53-58.pdf
Size: 135.1Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account