LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Paliepimmas karaliszkas, kad į prussiszkus miestus kupčaujantiejie lenkiszki edelmonai taip maž, kaip ir maskolei, žydai [...]

254984.pdf
Dydis: 3.285Mb

Dokumentas kolekcijoje: